2017 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Импресум

– Контролен административен надзор – Втор програмски сервис (МРТ 2) – (член 14 од Законот за медиуми) – 22.12.2017

Употреба на јазик 

– Редовен програмски надзор – Втор програмски сервис  (МРА 2) – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 27.10.2017

– Контролен програмски надзор – Втор програмски сервис  (МРА 2) – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 21.12.2017Accessibility

Accessibility