2017 година

Извештаи од спроведени надзори:

Знак за идентификација на радиодифузер

– Извештај од контролен административен надзор –  Радио РФМ ДООЕЛ Скопје – (член 97 ставови 4 и 5 од ЗААВМУ)

– Извештај од вонреден административен надзор – Радио РФМ ДООЕЛ Скопје – (член 97 ставови 4 и 5 од ЗААВМУ)

Изречена мерка:

Знак за идентификација на радиодифузер

– Решение за изрекување мерка опомена – Радио РФМ ДООЕЛ Скопје  – (член 97 ставови 4 и 5 од ЗААВМУ)Accessibility

Accessibility