2017 година

Извештаи од спроведени надзори:

Јавност во работата на издавачите на медиуми

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на Радио Мерак 5 ФМ ДОО Велес – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2017

– Извештај од контролен административен надзор врз работата на РА Мерак 5 ФМ ДОО Велес – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 29.06.2017

Изречена мерка:

Јавност во работата на издавачите на медиуми

– Решение за преземање мерка-опомена на ТРД Радио Мерак 5 ФМ ДОО Велес – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 27.04.2017Accessibility

Accessibility