1

2017 година

Изречена мерка:

Реемитување на програмски сервиси

Решение со кое се огласува за ништовно Решението за опоменување и за исклучување на реемитувањето на програмски сервиси од 07.09.2017