2017 година

Извештаj од спроведен надзор:

Реемитување на програмски сервиси

– Редовен административен надзор (член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 16.05.2017 

Изреченa меркa:

Реемитување на програмски сервиси

 – Член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – 18.05.2017 Accessibility

Accessibility