1

2017 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Сопственичка структура

 Контролен административен надзор Скопско ехо (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 08.05.2017

Редовен административен надзор Скопско ехо (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2017

Импресум

Вонреден административен надзор Скопско ехо (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 23.03.2017