1

2017 година

Извештај од спроведен надзор/мерка опомена

Јавност во работата на издавачите на медиуми

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на Радио Валандово ДОО Валандово – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2017