Истражување на медиумската писменост кај возрасната популација во Република Македонија

Скопје, 30.12.2016г. – За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е изработено Истражување на медиумската писменост кај возрасната популација во Република Македонија.
Истражувањето е реализирано преку интерју „лице-во-лице“ спроведено на територија на Република Македонија, на репрезентативен примерок од 1523 испитаници од популација на возраст од 16 и повеќе години, и истото може да се презе на следниот линкAccessibility

Accessibility