Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците за четвртиот квартал од 2016г.

Скопје, 16.01.2017г. За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беше изработено истражување за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станицишто емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и локално ниво, за четвртиот квартал од 2016 година.
Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците, за четвртиот квартал од 2016 година, можат да се преземат на следниот линкAccessibility

Accessibility