Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e TV stacioneve në shikueshmërinë e përgjithshme, për tremujorin e katërt të vitit 2016

Shkup, 16.01.2017 – Për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele është përpiluar një hulumtim lidhur me shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e stacioneve televizivenë shikueshmërinë e përgjithshme që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit ose rrjetit publik të komunikimit elektronik si dhe të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal, për tremujorin e katërt të vitit 2016.

Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin e TV stacioneve në shikueshmërinë e përgjithshme, për tremujorin e katërt të vitit 2016, mund të merren në këtë linkAccessibility

Accessibility