2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Контролен административен надзор ТВ Калтрина ДООЕЛ Струга (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 18.07.2018

– Вонреден административен надзор ТВ Калтрина ДООЕЛ Струга – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 03.07.2018

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – ТВ Калтрина ДООЕЛ Струга – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Калтрина ДООЕЛ Струга – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

– Решение за преземање мерка опомена – ТВ Калтрина ДООЕЛ Струга – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.05.2018Accessibility

Accessibility