2018 година

Извештаи од спроведени надзори

Информации достапни за коисниците

– Редовен административен надзор – ТВ Дибра – (член 51 став 1 од ЗААВМУ – 31.07.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – ТВ Дибра – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.05.2018Accessibility

Accessibility