2018 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Извештаи од мониторинг над медиумското претставување за време на референдумот 2018г

1 ТВ – (Точка 28 од Упатството за медиумско претставување за време на референдумот, а во врска со член 75 ѓ став 1 од Изборниот законик ) – 02.10.2018

1 ТВ  – (Точка 34 од Упатството за медиумско претставување за време на референдумот, а во врска со член 76 став 4 од Изборниот законик – 02.10.2018

1 ТВ (Точка 23 од Упатството за медиумско претставување  за време на референдумот, а во врска со член 77 став 1 од изборниот законик) – 27.09.2018

1 ТВ – (Точка 28 од Упатство за медиумско претставување за време на референдумот, а во врска со член 75ѓ став 1 од Изборниот законик) – 24.09.2018

Начела за вршење на дејноста

Вонреден програмски надзор  – 1 ТВ  (член 61 од ЗААВМУ) – 21.11.2018

Вонреден програмски надзор – 1 ТВ (член 61 став 1 од ЗААВМУ) – 12.09.2018

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите

– Редовен програмски надзор – 1ТВ  (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 23.11.2018

Импресум, Информации достапни за корисниците

– Редовен административен надзор 1ТВ – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 26.11.2018

  • Решение за преземање мерка опомена 1 ТВ – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 03.12.2018

– Редовен административен надзор – 1 ТВ – (член 14 од Законот за медиуми) – 26.11.2018

  • Решение за преземање мерка опомена 1 ТВ – (член 14 од ЗМ) – 04.12.2018

Пласирање производи, заштита на малолетната публика, обезбедување квизови и други облици за наградно учество, рекламирање

Редовен програмски надзор – 1ТВ (член 98 од ЗААВМУ) – 03.12.2018

  • Решение за преземање мерка опомена 1 ТВ (член 98 од ЗААВМУ) – 06.12.2018

Редовен програмски надзор – 1 ТВ (член 55 став 1 и став 5 од ЗААВМУ) – 23.11.2018

  • Решение за преземање мерка опомена 1 ТВ – (член 55 ставови 1 и 5 од ЗААВМУ) – 06.12.2018

Редовен програмски надзор – 1 ТВ (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 23.11.2018

Редовен програмски надзор – 1 ТВ (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 23.11.2018

  • Решение за преземање мерка опомена 1 ТВ – (член 53 став 2) – 04.12.2018

Редовен програмски надзор – 1 ТВ (член 98 од ЗААВМУ) – 23.11.2018

Редовен програмски надзор – 1 ТВ (член 52 од ЗААВМУ) – 23.11.2018

  • Решение за преземање мерка опомена 1ТВ – (член 52 од ЗААВМУ) – 30.11.2018

 Accessibility

Accessibility