2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Извештај од мониторинг над медиумското претставување за време на референдумот 2018г

– ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (Точка 28 од Упатството за медиумско претставување за време на референдумот, а во врска со член 75-ѓ  член 1 од Изборниот законик) – 02.10.2018

Импресум; Jавност во работата на издавачите на медиуми; Идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 14 од Законот за медиуми, член 15 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 05.06.2018

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 06.06.2018

– Редовен програмски надзор ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.06.2018

Заштита на малолетни лица, правила за емитување аудиовизуелни комерциални комуникации, Обврски при обезбедување квизови или други различни облици на наградно учество, Користење телефонски услуги со дадена вредност, Телефонско гласање и емитување игри на среќа.

– Редовен програмски надзор – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 04.06.2018

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Вонреден програмски надзор – 24 Вести ДООЕЛ Штип  – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 28.12.2018

– Извештај од редовен програмски надзор – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 04.06.2018

 Посебни забрани

– Извештај од вонреден програмски надзор – ТВ 24 Вести ДООЕЛ Штип – (член 48 од ЗААВМУ) – 27.04.2018Accessibility

Accessibility