2018 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Ипмресум

– Контролен административен надзор Наша ТВ – (член 14 од ЗМ) – 17.09.2018

Импресум; Jавност во работата на издавачите на медиуми; Идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор Наша ТВ – (член 14 од Законот за медиуми, член 15 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 05.06.2018

  • Решение за преземање мерка опомена – Наша ТВ – (член 14 од Законот за медиуми) – 08.06.2018

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор Наша ТВ – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 06.06.2018

– Редовен програмски надзор Наша ТВ – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.06.2018

Заштита на малолетни лица, правила за емитување аудиовизуелни комерциални комуникации, Обврски при обезбедување квизови или други различни облици на наградно учество, Користење телефонски услуги со дадена вредност, Телефонско гласање и емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – Наша ТВ – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 04.06.2018

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Извештај од редовен програмски надзор – Наша ТВ – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 04.06.2018

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – ТВ Наша ТВ – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – Наша ТВ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

  • Решение за преземање мерка опомена Наша ТВ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018


Accessibility

Accessibility