2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Извештаи од мониторинг над медиумското претставување за време на референдумот 2018г

ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (Точка 34 од Упатство за медиумско претставување за време на референдумот, а во врска со член 76 став 4 од Изборниот законик) – 24.09.2018

Заштита на малолетни лица, правила за емитување аудиовизуелни комерциални комуникации, Обврски при обезбедување квизови или други различни облици на наградно учество, Користење телефонски услуги со дадена вредност, Телефонско гласање и емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52 и член 93 од ЗААВМУ) – (04.06.2018

Импресум; Jавност во работата на издавачите на медиуми; Идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп  – (член 14 од Законот за медиуми, член 15 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 05.06.2018

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп– (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 06.06.2018

– Редовен програмски надзор ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.06.2018

Спонзорство

Контролен програмски надзор ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп  – (член 55 ставови 6 и 7 од ЗААВМУ) – 08.03.2018Accessibility

Accessibility