2018 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор – Прв програмски сервис (МРА1) – (член 14 од Законот за медиуми) – 13.07.2018

– Редовен административен надзор – Прв програмски сервис (МРА 1)– (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 08.03.2018

Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – Прв програмски сервис (МРА 1) – (членовите 53, 54, 98, 99, 101 и 103, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 08.03.2018

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите;Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор – Прв програмски сервис (МРА 1) – (член 64, член 90, член 92 ставови 2 и 14 и член 92 ставови 5 и 6 од ЗААВМУ – 07.03.2018

 Accessibility

Accessibility