2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – Втор програмски сервис (МРА 2) – (членови 53, 54, 98, 99, 101 и 103, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 08.03.2018

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор – Втор програмски сервис (МРА 2)– (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 08.03 2018

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите;Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ 

– Редовен програмски надзор – Втор програмски сервис (МРА 2) – (член 64, член 90 и член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ) – 07.03.2018Accessibility

Accessibility