2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Извештај од редовен програмски надзор врз работата на Трет програмски сервис (МРА 3) – (членовите 53, 54, 98, 99, 101 и 103, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 08.03.2018

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Извештај од редовен административен надзор врз работата на Трет програмски сервис (МРА 3)– (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 08.03 2018

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ 

– Извештај од редовен програмски надзор – Трет програмски сервис (МРА 3) – (член 64, член 90, член 92 ставови 2 и 14 и член 92 ставови 5 и 6 од ЗААВМУ – 07.03.2018Accessibility

Accessibility