2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Аудиовизуелна комерциjална комуникација

– Контролен програмски надзор ТВ Студио Тера – (член 53 став 2 од ЗААВМУ) – 17.09.2018

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор врз ТВ Студио Тера – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 13.07.2018

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор врз ТВ Студио Тера – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 13.07.2018

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор врз ТВ Студио Тера – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 11.07.2018

Изречена мерка

Аудиовизуелна комерциjална комуникација

– Решение за преземање мерка опомена на ТВ Студио Тера – (член 53 став 2 од од ЗААВМУ) – 26.07.2018Accessibility

Accessibility