2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Информации достапни до корисниците

– Контролен административен надзор ТВ М Охрид ДООЕЛ – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 17.09.2018

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор врз  ТВ М Охрид ДООЕЛ – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 13.07.2018

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор врз ТВ М Охрид  ДООЕЛ  – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 11.07.2018

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Контролен програмски надзор ТВ М Охрид ДООЕЛ – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 12.09.2018

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – ТВ М Охрид ДООЕЛ – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 15.05.2018

Информации достапни за корисниците, Импресум, Идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор – ТВ М Охрид ДООЕЛ – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 од ЗААВМУ, член 97 од ЗААВМУ) – 13.07.2018

Изречена мерка:

Информации достапни за корисниците

– Решение за преземање мерка опомена – ТВ М Охрид ДООЕЛ  (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 23.07.2018

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Решение за преземање мерка опомена – ТВ М Охрид ДООЕЛ (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 13.07.2018Accessibility

Accessibility