2018 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Објавување импресум, информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор – Радио Капитол ФМ ДООЕЛ Скопје  – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – Радио Капитол ФМ ДООЕЛ Скопје  – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите

– Редовен програмски надзор – Радио Капитол ФМ ДООЕЛ Скопје  – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

 Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен админстративен надзор – Радио Капитол ФМ ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – Радио Капитол ФМ ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – Радио Капитол ФМ ДООЕЛ Скопје  – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 30.05.2018

 Accessibility

Accessibility