2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Информации достапни до корисниците

– Контролен административен надзор ТВ Топестрада – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 17.09.2018

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

Редовен програмски надзор врз ТВ Топестрада ДООЕЛ Тетово– (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 13.07.2018

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор врз ТВ Топестрада ДООЕЛ Тетово – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 11.07.2018

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен назор – ТВ Топестрада ДООЕЛ Тетово – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Топeстрада ДООЕЛ Тетово – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

Вонреден административен надзор – ТВ Топестрада ДООЕЛ Тетово – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 31.05.2018

Импресум, Информации достапни за корисниците, Идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор –  ТВ Топестрада ДООЕЛ Тетово – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 од ЗААВМУ, член 97 од ЗААВМУ) – 13.07.2018

Изречени мерки:

Спроведување на програмскиот концепт

– Решение за преземање мерка опомена – ТВ Топестрада ДООЕЛ Тетово – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018

Информации достапни за корисниците

– Решение за преземање мерка опомена – ТВ Топестрада ДООЕЛ Тетово – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 23.07.2018Accessibility

Accessibility