2018 година

2018 година:

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор – ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (член 22 од  Правилникот за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 18.06.2018

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје   – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

– Решение за преземање мерка опомена – ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018Accessibility

Accessibility