2018 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор Радио Антена 5 ДОО Скопје –  (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 17.09.2018

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор Радио Антена 5 ДОО Скопје – (член 14 став 1 од ЗМ) – 20.12.2018

– Редовен административен надзор – Радио Антена 5 ДООЕЛ Скопје – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 17.09.2018

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите;Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ 

– Редовен програмски надзор – Радио Антена 5 ДООЕЛ Скопје – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 14 и член 92 став 15 од ЗААВМУ) – 12.09.2018

Спроведување на програмскиот концепт

Контролен административен надзор – Радио Антена 5  ДОО Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

Редовен админситративен надзор – Радио Антена 5 ДОО Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018Accessibility

Accessibility