2018 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор МРТ 1 – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 06.06.2018

– Редовен програмски надзор МРТ 1  – (член 91 став 5 од ЗААВМУ) – 05.06.2018

Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Контролен програмски надзор – МРТ 1 – (член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ) – 17.04.2018

– Редовен програмски надзор – МРТ 1 – (член 92 ставови 8 и 9 од ЗААВМУ) – 18.01.2018

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор МРТ 1 – (член 64; член 90; член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ) – 02.02.2018

  • Решение за преземање мерка опомена МРТ 1 – (член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ) – 12.02.2018

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облинци на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – МРТ 1  – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 101 и 103, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 27.12.2018

– Редовен програмски надзор – МРТ 1 – (член 50 став 3; членовите 53, 54, 55, 98, 99, 101 и 103; член 52; член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 02.02.2018

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор  МРТ 1 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 27.12.2018

– Редовен административен надзор – МРТ 1 – (член 14 од ЗМ; член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 02.02.2018

 Accessibility

Accessibility