2018 година

Извештај од спроведен надзор

– Вонреден административен надзор Радио Арачина  – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 07.06.2018Accessibility

Accessibility