1

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 21.08.2018

Редовен прогамски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 07.02.2018