2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Објавување импресум, информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 20.12.2018

– Редовен административен надзор ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите

– Редовен програмски надзор ТРД Радио Роса-АБ ДООЕЛ Скопје – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Изречена мерка

– Изречена мерка опомена на Радио Роса – АБ – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 02.11.2018Accessibility

Accessibility