2018 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Контролен програмски надзор врз МРТ 2  –  (член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ) – 20.04.2018

– Редовен програмски надзор МРТ 2 – (член 64; член 90; член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ) – 02.02.2018

  • Решение за преземање мерка опомена против МРТ 2 – (член 92 ставови 2 и 14 од ЗААВМУ) – 12.02.2018

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор МРТ 2  – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 101 и 103, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 27.12.2018

– Редовен програмски надзор МРТ 2 – (член 50 став 3; членовите 53, 54, 55, 98, 99, 101 и 103; член 52; член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 02.02.2018

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор МРТ 2 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 27.12.2018

– Редовен административен надзор МРТ 2 – (член 14 од ЗМ; член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 02.02.2018Accessibility

Accessibility