2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Објавување импресум, информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор – Радио Лајф ДООЕЛ Скопје – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – Лајф Радио ДООЕЛ Скопје  – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите

– Редовен програмски надзор – Лајф Радио ДООЕЛ Скопје – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – Лајф Радио ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор –  Лајф Радио ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречени мерки:

Информации достапни до корисниците:

– Решение за преземање мерка опомена – Лајф радио ДООЕЛ Скопје – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 01.11.2018

Спроведување на програмскиот концепт

– Решение за преземање мерка опомена – Лајф Радио ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018



Accessibility

Accessibility