2018 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Информации достапни на корисниците

– Контролен административен надзор ТВ Ускана Еден – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 17.09.2018

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Контролен програмски надзор – ТВ Ускана Еден – (член 100 став 1 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

– Редовен програмски надзор врз  ТВ Ускана Еден – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 13.07.2018

  • Решение за преземање мерка опомена ТВ Ускана Еден  – (член 100 став 1 од ЗААВМУ) – 14.08.2018

– Контролен програмски надзор ТВ Ускана Еден – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 17.09.2018

– Редовен програмски надзор врз ТВ Ускана Еден – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 13.07.2018

  • Решение за преземање мерка опомена ТВ Ускана Еден (член 50 став 3 од ЗААВМУ)

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Контролен програмски надзор ТВ Ускана Еден – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 12.09.2018

– Редовен програмски надзор врз ТВ Ускана Еден – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 11.07.2018

  • Решение за преземање мерка опомена – ТВ Ускана Еден – (член 92 ставови 1и 14 од ЗААВМУ) – 16.07.2018

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – ТВ Ускана Еден – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Ускана Еден  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

  • Решение за преземање мерка опомена ТВ Усканa Еден – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 14.05.2018


Accessibility

Accessibility