2018 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор врз ТВ Топестрада ДООЕЛ Тетово– (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 13.07.2018

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени 

– Редовен програмски надзор врз ТВ Топестрада ДООЕЛ Тетово – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 11.07.2018

Спроведување на програмскиот концепт, импресум, информации достапни за корисниците, идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор –  ТВ Топестрада ДООЕЛ Тетово – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 од ЗААВМУ, член 97 од ЗААВМУ) – 13.07.2018

– Контролен административен надзор ТВ Топестрада ДООЕЛ Тетово– (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 17.09.2018

– Контролен административен назор – ТВ Топестрада ДООЕЛ Тетово – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Топeстрада ДООЕЛ Тетово – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

Вонреден административен надзор – ТВ Топестрада ДООЕЛ Тетово – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 31.05.2018Accessibility

Accessibility