1

2018 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Контролен програмски надзор  ТВ Здравкин ДООЕЛ Велес– (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

– Редовен програмски надзор ТВ Здравкин ДООЕЛ Велес – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 31.07.2018

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор  ТВ Здравкин ДООЕЛ Велес – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 26.10.2018

– Редовен административен надзор ТВ Здравкин ДООЕЛ Велес – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 31.07.2018

Изворно создадена програма, употреба на јазикот, времетраење на емитувана програма

– Редовен програмски надзор  ТВ Здравкин ДООЕЛ Велес (член 64, член 90, член 92 став 1 и 14 од ЗААВМУ) – 23.07.2018