2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Обезбедување јавност во работата на издавачите на медиуми

– Вонреден административен надзор – РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 30.07.2018

– Контролен административен надзор – РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола – (Член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 30.08.2018

– Редовен административен надзор – РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 23.07.2018

 Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – РА БИ КИ АЛ ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен програмски надзор – РА БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола– (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Обезбедување јавност во работата на издавачите на медиуми

РА БИ-КИ-АЛ – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 30.07.2018

Спроведување на програмскиот концепт

– Решение за преземање мерка опомена – Радио БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 26.04.2018Accessibility

Accessibility