1

2018 година

Извештаи од спроведни надзори/Изречени мерки опомена

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

– Вонреден административен надзор ТВ Канал 21  – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 12.06.2018

 Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – ТВ Канал  21  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Канал 21 – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

  • Решение за преземање мерка опомена ТВ Канал 21  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Кaнал 21   – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

  • Решение за преземање мерка опомена – ТВ Канал 21 – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 25.04.2018

– Контролен административен надзор – ТВ Канал 21 – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 04.06.2018