1

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

– Контролен програмски надзор  – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 02.10.2018

– Редовен програмски надзор – член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 06.09.2018

– Редовен програмски надзор  – (член 64 став 2 и член 141 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги) – 23.04.2018