1

2018 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Правилник за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

– Вонреден административен надзор  ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје – (член 22 од  Правилникот за минимални, технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 18.06.2018

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје   – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор  ТВ Шутел ДООЕЛ Скопје  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018