1

2018 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка опомена

Посебни забрани

– Вонреден програмски надзор по претставка – ТВ Спектра ДООЕЛ Лабуништа – (член 48 од ЗААВМУ) – 12.06.2018

Спонзорство

– Вонреден програмски надзор по претставка – ТВ Спектра ДООЕЛ Лабуништа – (член 54 став 5 од ЗААВМУ) – 12.06.2018

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор –ТВ Спектра ДООЕЛ Лабуништа –  (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.05.2018