2018 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки опомена

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор – ТВ Арт Чаннел Тетово – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 11.07.2018
– Редовен програмски надзор ТВ Арт Чаннел Тетово – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 11.07.2018

Импресум; идентификација на радиодифузер; информации достапни до корисниците; спроведување на програмскиот концепт

– Редовен административен надзор – ТВ Клан Македонија (поранешна ТВ Арт Чаннел) – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 26.11.2018

– Контролен административен надзор  – ТВ Арт Чаннел Тетово  – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 02.02.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Клан Македонија (поранешна ТВ Арт Чаннел) – (член 14 од Законот за медиуми) – 26.11.2018

– Контролен административен надзор – ТВ Арт Чанел Тетово – (член 14 од Законот за медиуми) – 13.07.2018

– Редовен администратвен надзор – ТВ Арт Чаннел Тетово –  (член 14 од ЗМ, член 97 од ЗААВМУ) – 13.04.2018

– Контролен административен надзор – ТВ Арт Чаннел Тетово – (член 14 од ЗМ) – 02.02.2018

  • Контролен административен надзор АРТ Чаннел – Тетово – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Арт Чаннел Тетово – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – ТВ Клан Македонија (поранешна ТВ Арт Чаннел) – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 23.11.2018

– Редовен програмски надзор – ТВ Арт Чаннел Тетово  – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 13.04.2018

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени 

– Редовен програмски надзор – ТВ Клан Македонија (поранешна ТВ Арт Чаннел) – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 23.11.2018

– Контролен програмски надзор – ТВ Арт Чаннел Тетово – (член 92 став 14 од ЗААВМУ) – 13.07.2018

– Редовен програмски надзор – ТВ Арт Чаннел Тетово  – (член 64, член 90 и член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 12.04.2018

– Контролен програмски надзор – ТВ Арт Чаннел Тетово – (член 92 ставови 1 и 14 од ЗААВМУ) – 02.02.2018

Јавност во работата на издавачите на медиуми

– Контролен административен надзор ТВ Клан Македонија (поранешна ТВ Арт Чаннел) – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 30.07.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Клан Македонија (поранешна ТВ Арт Чаннел)  – (член 15 став 3 од ЗМ) – 23.07.2018

 

 Accessibility

Accessibility