1

2018 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Јени Балкан Хафтал’к Билтен (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

Редовен административен надзор Јени Балкан Хафтал’к Билтен (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 28.06.2018

Вонреден административен надзор Јени Балкан Хафтал’к Билтен (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 21.03.2018

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Јени Балкан Хафтал’к Билтен  (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018