2018 година

Oдржување и сервис на ИКТ систем на Агенцијата, Оглас бр.27/2018 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 13.12.2018 година, во 11:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Набавка на ИКТ опрема, – датум предвиден како рок за доставување на понудите, односно за јавно отворање на понудите – 26.11.2018 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Oдржување и сервис на ИКТ систем на Агенцијата, Оглас бр.24/2018 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 08.10.2018 година, во 11:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Ситен потрошен информатички материјал,  Оглас бр.25/2018, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 12.10.2018 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Горива за потребите на Агенцијата, Оглас бр.21/2018, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, односно за јавно отворање на понудите – 12.10.2018 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Печатарски услуги за потребите на Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Оглас бр.23/2018, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди,  односно за јавно отворање на понудите – 08.10.2018 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Одржување и сервисирање службените возила на Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Оглас бр.22/2018, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди,  односно за јавно отворање на понудите – 01.10.2018 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Набавка на ИКТ опрема, Оглас бр.05/2018, Отворена  постапка – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 26.09.2018 година, понеделник, (во 12:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Услуга од биро за преведување, Оглас бр.20/2018, Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 28.09.2018 година, петок, (во 12:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Ситен потрошен информатички материјал, Оглас бр.17/2018, Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 16.08.2018 година, четврток, (во 11:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Фиксна телефонија, Оглас бр.16/2018,  Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 16.08.2018 година, четврток, (во 12:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Сертификација за ИСО (ISO) – (9001:2015), Оглас бр.19/2018,  Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 30.07.2018 година, понеделник, (во 10:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радиоемитување на државно ниво, Оглас бр.18/2018,  Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 30.07.2018 година, понеделник, (во 12:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Одржување на системот за мониторирање, Оглас бр.04/2018, Отворена постапка, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди,  односно за јавно отворање на понудите – 06.08.2018 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Пренос на податоци од далечинските локации, Оглас бр.03/2018, Отворена постапка, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди,  односно за јавно отворање на понудите – 26.07.2018 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк


 

Пијалаци и потреби за кујна,  Оглас бр.14/2018,  Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 17.05.2018 година, четврток, (во 12:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Канцелариски материјали, Оглас бр.13/2018,  Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 14.05.2018 година, понеделник, (во 13:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Одржување на веб, Оглас бр.15/2018,  Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 14.05.2018 година, понеделник, (во 11:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк 


Одржување на хигиена во деловните простории на Агенцијата, Оглас бр.12/2018, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 07.05.2018 година, до 12:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Средства за хигиена, Оглас бр.11/2018, постапка со барање за прибирање понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 13.04.2018 година, во 11:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк


ИСО (ISO) – (9001 2015), Оглас бр.10/2018,  Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 23.03.2018 година, петок, (во 12:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Тонери за принтер и копир апарати, Оглас бр.08/2018,  Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 15.03.2018 година, четврток, (во 12:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Услуга од Агенција за привремени вработувања, Оглас бр.02/2018, Отворена постапка – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 12.03.2018 година, понеделник, (во 09:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк 


Специјализирани обуки за информатички технологии, Оглас бр.05/2018,  Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 02.03.2018 година, петок,  (12:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк 


Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, Оглас бр.01/2018,  Отворена постапка – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 01.03.2018 година, четврток, (12:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Финансиско – осигурителни услуги, Оглас бр.07/2018,  Постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 02.03.2018 година, петок, (12:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк 


Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс, Оглас бр.  Постапка со барање за прибирање понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 19.02.2018, понеделник, (12:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк 


Авионски билети, Оглас бр.04/2018,  Постапка со барање за прибирање понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 16.02.2018 година, петок,  (12:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Дигитален сертификат, Оглас бр.03/2018,  Постапка со барање за прибирање понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 12.02.2018 година, понеделник, (12:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Ревизорски услуги, Оглас бр.02/2018,  Постапка со барање за прибирање понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 02.02.2018 година, петок, (12:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Анти – вирусен софтвер , Оглас бр.01/2018,  Постапка со барање за прибирање понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 01.02.2018 година, четврток, (10:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линкAccessibility

Accessibility