Анализа за преземените мерки кон радиодифузерите, кабелските оператори и издавачите на печатени медиуми за 2017 година

Скопје, 02.04.2018г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја изработи Анализата за сите преземени мерки и за најчестите прекршувања од страна на радиодифузерите, операторите на јавна електронска комуникациска мрежа и издавачите на печатени медиуми за 2017 година.

Предмет на оваа анализа се мерките кои регулаторното тело во рамките на своите законски надлежности, ги презеде кон радиодифузерите, кабелските оператори и издавачите на печатени медиуми, за констатирани повреди на ЗААВМУ, прописите донесени врз основа на него, условите и обврските од дозволите, како и Законот за медиуми. Во фокусот на анализата се и постапувањата на Агенцијата произлезени од следењето на изборното медиумско претставување за време на Локалните избори кои се одржаа во 2017 година.

Анализата е достапна на следниот линк Accessibility

Accessibility