Извршен редовен програмски надзор врз ОНЕ.ВИП

Скопје, 27.11.2018г. – Врз давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање ОНЕ.ВИП од Скопје, извршен е редовен програмски надзор за обврските за кинематографски дела, заштита на малолетните лица и промоција на производите и пристап до европски дела. При надзорот не се констатирани непочитувања на ЗААВМУ.

 Извештајот од надзорот е достапен на линкот:

ОНЕ.ВИП – (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 27.11.2018Accessibility

Accessibility