Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj ONE.VIP

Shkup, 27.11.2018. – Ndaj ofruesit të shërbimeve mediatike audiovizuele me kërkesë ONE.VIP nga Shkupi, është kryer mbikëqyrje e rregullt programore në lidhje me obligimet për veprimtari kinematografike, mbrojtjen e personave të mitur dhe promovimin e prodhimeve dhe qasje deri te veprat evropiane. Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar shkelje të LSHMAA.

Raporti mund të merret në linkun:

ONE.VIP – (neni 49, neni 50 dhe neni 60 nga LSHMAA) – 27.11.2018Accessibility

Accessibility