Извршен контролен административен надзор врз Нова Македонија и Лајм

Скопје, 07.12.2018г. – Врз друштвото за производство, промет и услуги РЕПРО ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје издавач на весникот „Нова Македонија“ и  друштвото за трговија, издаваштво и консалтинг АТВ МЕДИА КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, издавач на весникот „Лајм“, извршен е контролен административен надзор, за да се утврди дали е постапено по Решенијата за преземање мерка-опомена, претходно упатени од Агенцијата, заради неисполнување на обврската за објавување импресум.

Надзорот покажа дека е постапено согласно обврските од Законот за медиуми.

Извештаите се достапни на следните линкови:

Нова Македонија – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 07.12.2018

Лајм – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 07.12.2018Accessibility

Accessibility