Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese administrative ndaj Nova Makedonija dhe Lajm

Shkup, 07.12.2018. – Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese administrative ndaj Shoqërisë për prodhim, qarkullim dhe shërbime REPRO PRINT SHPKNJP import-eksport Shkup, botues i gazetës “Nova Makedonija” dhe Shoqërisë për tregëti, publicistikë dhe konsalting ATV MEDIA KOMPANI import-eksport SHPKNJP Shkup, botues i gazetës “Lajm”, , me qëllim që të konstatohet nëse kanë vepruar sipas Vendimit për shqiptimin e masës së vërejtjes, që u janë shqiptuar për mosplotësimin e obligimit për publikimin e impresumit.

Mbikëqyrja tregoi se është vepruar në pajtim me dispozitat e Ligjit për mediume.

Raportet mund të merren në këto linke:

Nova Makedonija – (neni 14 paragrafi 1 nga Ligji për mediume) – 07.12.2018

Lajm – (neni 14 paragrafi 1 nga Ligji për mediume) – 07.12.2018Accessibility

Accessibility