Да се спречат можните појави на клиентелизам  

Скопје, 17.12.2018г. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како надлежно регулаторно тело редовно прави проверка на почитувањето на законските одредби за сопственичка структура и медиумска концентрација.

При последната ваква проверка, извршена на 14 декември 2018 година, констатирана е ситуација која може да доведе до појава на клиентелистички однос на медиум кон власта. Имено, физичкото лице Виктор Серафимов, сопственик на регионалната Телевизија 3, воедно се јавува како сопственик и на  “Авто испитен центар Скопје“, којшто според пишувањата на медиумите, „7 дена по основањето има добиено милионски бизнис од МВР за спроведување возачки испити на територија на Скопје“.

Паралелната сопственост врз радиодифузерот и споменатото правно лице сама по себе не е во колизија со Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, меѓутоа остава можност власта да влијае врз уредувачката политика на телевизијата и со тоа да се наруши нејзината уредувачка независност.

Регулаторот нема механизми на располагање со кој би ги спречил ваквите појави ниту пак има надлежност за правни лица коишто немаат поврзаност со аудиовизуелната област. Агенцијата многупати досега има организирано работилници за професионалните новинарски стандарди и се залага за зајакнување на саморегулацијата и со самото тоа и на интегритетот на новинарите. Сепак, слободата и независноста на медиумите се условени од повеќе фактори. Тоа значи дека власта и државните институции треба да создадат поволна околина за медиумите, односно да покажат интегритет и во пракса да ги преточат заложбите за медиумски реформи со крајна цел слободни, независни и демократски медиуми.Accessibility

Accessibility