2019 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерки јавна опомена

Програмски концепт

– Редовен административен надзор – ТВ Клан Македонија (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Клан Македонија (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 06.06.2019

 Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор – ТВ Клан Македонија (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 15.04.2019

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор ТВ Клан Македонија (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 100, член 52, член 93 и член 94 од ЗАВМУ) – 08.04.2019

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени 

– Редовен програмски надзор  ТВ Клан Македонија (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 08.04.2019Accessibility

Accessibility