2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор ТВ Компани 21-М – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Компани 21-М – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

 Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Редовен аминистративен надзор – ТВ Компани 21-М (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 22.11.2019

– Контролен административен надзор ТВ Компани 21-М – (член 14 од Законот за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 26.06.2019

– Редовен административен надзор – ТВ Компани 21-М (прекршување на член 14 од ЗМ) – 15.04.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Компани 21-М (член 14 од Закон за медиуми) – 25.04.2019

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

-Редовен програмски надзор ТВ Компани 21-М (член 50 став 3, член 53,54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93, член 94 од ЗААВМУ) – 22.11.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ КОМПАНИ 21-М – (член 98 став 2 од ЗААВМУ) – 31.12.2019

– Контролен програмски надзор – ТВ Компани 21-М (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 03.06.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Компани 21-М (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 100, член 52, член 93 и член 94 од ЗАВМУ) – 08.04.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Компани 21-М (член 50 став 3 од ЗААМУ и член 22 став 2 од Правилникот за заштита на малолетни лица) – 25.04.2019

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор – ТВ Компани 21-М (член 64, член 90, член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 22.11.2019

– Контролен програмски надозор ТВ Компани 21-М – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

– Вонреден програмски надзор – ТВ Компани 21-М (член 64 од ЗААВМУ) – 19.04.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Компани 21-М (член 64 став 1 од ЗААМУ) – 25.04.2019

– Редовен програмски надзор – ТВ Компани 21-М  (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 08.04.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Компани 21-М (член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 25.04.2019

– Контролен програмски надзор ТВ Компани 21-M (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 14.08.2019Accessibility

Accessibility