2019 година

2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор ТВ Шења – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Шења– (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

 Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор ТВ Шења – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 16.07.2019

– Контролен административен надзор ТВ Шења – (член 14 од ЗМ) – 16.09.2019

– Редовен административен надзор – ТВ Шења (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 15.04.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Шења (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 09.05.2019

– Редовен административен надзор – ТВ Шења (прекршување на член 14 од ЗМ) – 15.04.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Шења (член 14 од Законот за медиуми) – 09.05.2019

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор ТВ Шења  ДООЕЛ Скопје (член 50 став 3, членовите 53, 54,55,98,99,100 и 100, член 52, член 93 и член 94 од ЗАВМУ) – 08.04.2019

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени 

– Редовен програмски надзор – ТВ Шења ДООЕЛ Скопје (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 08.04.2019Accessibility

Accessibility